Provozní řád hotelu Bílá Růže

Hotelu Bílá Růže, Fráni Šrámka 169 Písek 397 01, provozovaným obchodní společností Rosa Bianca, s.r.o.., sídlem Gregorova 2589 Písek DIČ CZ28140800. Každý zájemce (dále jen host) o ubytování a další služby hotelu se zavazuje dodržovat tento provozní řád:

 

 1. Každý host je povinen před poskytnutím ubytování předložit na recepci hotelu svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad).
 2. Pokud není písemně dohodnuto jinak, platbu za služby hotelu je host povinen uhradit vždy předem v hotovosti nebo platební kartou dle platného ceníku.
 3. Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a odpor budících, osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek.
 4. Hotel ubytuje hosta v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 5. Hotel rezervuje pokoj pro hosta do 18.00 hodin, pokud nebylo sjednáno jinak.
 6. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování a jiné prostory určené hostům. Při nástupu obdrží host klíč od hotelového pokoje a hlavního vchodu. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v hotelu ubytovány. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit hotelu smluvní pokutu ve výši 500,– Kč. Tím není dotčeno právo hotelu domáhat se náhrady způsobené škody. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je hotel oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování i ostatních prostorách hotelu a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj/apartmán s příslušenstvím nebo jiný prostor hotelu vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem nebo využívající služeb hotelu.

 

Host je povinen:

 • uhradit cenu za ubytování a další čerpané služby dle platného ceníku,
 • řádně užívat prostory určené hostům, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji/pokojích,
 • seznámit se s Provozním řádem hotelu,
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených hostům,
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host sám způsobil,
 • ubytovací prostory opustit do 10:30 hod. v den odjezdu, pokud není dohodnuto jinak,
 • v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin dodržovat noční klid tak, aby nadměrným hlukem nerušil okolí. V pátek a v sobotu v době od 24:00 hod. do 6:00 hod.
 • parkovat auta jen ve vyhrazeném prostoru určeném hotelem. Tento parkovací prostor je otevřený a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.

 

Je zakázáno:

 • provádět podstatné změny v ubytovacích a jiných prostorách hotelu (stěhování nábytku, apod.),
 • používat v prostorách hotelu vlastní spotřebiče,
 • přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě,
 • přijímat návštěvy jinde než ve společných prostorách hotelu (restaurace, bar, recepce, …),
 • uvádět adresu jako místo podnikání,
 • nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem,
 • kouřit uvnitř ubytovacích a jiných prostor hotelu kromě míst k tomuto účelu vyhrazených,
 • používat jakákoliv vlastní topná tělesa,
 • rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v ubytovacích a jiných prostorách hotelu. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

 

Hotel je povinen:

 • předat k užívání hostu prostory vyhrazené pro ubytování
 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovědnost za technický a hygienický stav ubytovacích a jiných prostor hotelu, umožnit parkování vozidel na vyhrazeném prostoru.
 • řídit se Provozním řádem ubytovacího zařízení.

 

 1. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná jinak, uvolní host na konci pobytu pokoj nejpozději v 10.30 hod. Pokud host opustí pokoj později nebo zde ponechá své věci, bude mu naúčtována cena ubytování v plné výši za další den.
 2. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin je návštěvník povinen dodržovat noční klid.
 3. Při opuštění hotelu v průběhu ubytování odevzdá host klíč od pokoje na recepci. Při ubytování obdrží host hotelovou kartu, kterou se po příchodu zpět do hotelu prokáže.
 4. Dálkový ovladač k TV bude zapůjčen hostovi po dobu ubytování, který zaplatí vratnou zálohu 200 Kč. Tato záloha bude hostovi vyplacena po vrácení dálkového ovladače.
 5. Úklid hotelového pokoje se provádí během pobytu. Výměna ložního prádla se provádí 8 den pobytu. Textilie (ručníky, osušky, předložky), které požaduje host vyměnit, položí do koupelny na podlahu u dveří, poté budou vyměněny.
 6. Není dovoleno používat elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně, např. holící strojek, vysoušeč vlasů.
 7. Není dovoleno brát na pokoje zvířata, pokud nebyla evidována při příjezdu hosta.
 8. Každý host je povinen šetřit zařízení hotelu. Za svévolné poškozování, znečišťování nebo ztrátu vybavení hotelu je povinen zaplatit přiměřenou náhradu určenou provozovatelem hotelu.
 9. Při vážném poranění nebo onemocnění je host povinen uvědomit nejbližšího zaměstnance hotelu, který je povinen poskytnout první pomoc, případně zajistit lékařskou pomoc.
 10. Zaměstnanci hotelu jsou osobně odpovědni za bezpečný provoz hotelu, proto dbejte jejich pokynů.
 11. Za ztrátu cenných předmětů nebo peněžních prostředků hosta hotel neodpovídá, pokud nebudou uloženy v hotelovém trezoru.
 12. Hotel má právo od smlouvy s hostem odstoupit i během pobytu, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené Provozním řádem hotelu, nebo v ubytovacích prostorách hrubě porušuje dobré mravy.
  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na pohledávky hotelu z této smlouvy vzniklé.
  V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si hotel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění ubytovacích prostor i hotelu.

 

Storno poplatky při zrušení pobytu:

1 den před a v den příjezdu 100% z ceny pobytu
2 – 7 dní před příjezdem 75% z ceny pobytu
8 – 14 dní před příjezdem 50% z ceny pobytu
15 – 20 dní před nástupem 25% z ceny pobytu
Storno do 21 dnů před nástupem 10% z ceny pobytu

 

Platnost od 1.dubna 2015

Pavel Vojtíšek jednatel společnosti